Lubisz kosmetyki? Chcesz poznawać nowości? Jesteś łowczynią okazji, która równie chętnie uzupełni swój budżet? Zostań Konsultantką Avon i korzystaj z wielu dodatkowych możliwości. Oszczędzaj na zakupach, zamawiaj produkty ze zniżką i z dostawą bezpośrednio do domu. Zarejestruj się na Konsultantka.pl Avon całkowicie za darmo i ciesz się kosmetykami w super niskich cenach. Rejestracja AVON jest szybka i bezproblemowa, a dalsza współpraca zależy tylko od Ciebie. Nie masz żadnych zobowiązań, to dodatkowe zajęcie, które możesz wykonywać w czasie wolnym. Dołączając do Avon jako konsultantka i pracuj na własnych zasadach.

Regulamin konkursu "Oleje SemCo dla każdego!"

czwartek, 7 listopada 2019    W ostatnim czasie do naszej kuchni zagościły oleje smakowe tłoczone na zimno od SemCo. Z tej okazji pragnę Was zaprosić do konkursu, w którym możecie zdobyć właśnie zestaw smakowych olejów. 
    
     W ofercie SemCo.pl znajdziemy kilkanaście wariantów smakowych. Wystarczy, że wybierzecie  smak oleju słonecznikowego z naturalnym aromatem od SemCo, który chcielibyście wypróbować i w jedyny zdaniu uzasadnić swój wybór. Na odpowiedzi czekam do 21 listopada 2019 pod postem konkursowym na blogu Olej słonecznikowy - niebanalny smak i aromat lub w komentarzu na FB link. Udziała w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją poniższego regulaminu.

BIO oleje słonecznikowe wzbogacone naturalnym aromatem SemCo.pl:

BIO Olej Słonecznikowy o Smaku Czosnku
 
BIO Olej Słonecznikowy o Smaku Pieprzu

BIO Olej Słonecznikowy o Smaku Bazylii

BIO Olej Słonecznikowy o Smaku Imbiru

BIO Olej Słonecznikowy o Smaku Pomidora

BIO Olej Słonecznikowy o Smaku Orzecha Włoskiego

BIO Olej Słonecznikowy o Smaku Cebuli Prażonej

BIO Olej Słonecznikowy o Curry
 

Regulamin konkursu  "Oleje SemCo dla każdego!" 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest strona Mama do Sześcianu, która mieści się pod adresem mamadoszescianu.pl
2. Fundatorem nagród oraz podmiotem wydającym jest sponsor SemCo.pl
3. „Konkurs” - konkurs prowadzony na zasadach określonych niniejszym regulaminie.
4. „Uczestnik” - osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
6. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
7. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem strony mamadoszescianu.pl lub /i (co określone jest w poście konkursowym) pod postem konkursowym na fanpagu strony https://www.facebook.com/mamadoszescianu/. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do organizatora.
8. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora/sponsora (celem wysyłki nagrody).
10. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§ 2. UCZESTNICTWO I ZASADY
1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie trwania Konkursu umieścić komentarz pod postem konkursowym na stronie mamadoszescianu.pl lub/i na fanpagu https://www.facebook.com/mamadoszescianu/
3. Czas trwania konkursu: 07.11.2019 od momentu ogłoszeni do 21.11.2019 do godziny 23.59.
4. Zadanie konkursowe określone jest w poście konkursowym.
6. Zgłoszenie nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, niemoralnych lub treści sprzecznych z prawem lub treści obrażających uczucia religijne, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich, praw do znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną, nie może naruszać wymagań konkursu oraz regulaminu portalu Facebook. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień - Organizator ma prawo wykluczyć takie zgłoszenie z konkursu lub pozbawić uczestnika ewentualnego prawa do nagrody w konkursie.
7. Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie zgłoszeń uczestników, którzy biorą udział w konkursie posługując się kilkoma profilami na portalu Facebook.

§ 3. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 5 dni roboczych od zakończenia konkursu. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w poście konkursowym - LINK, oraz  na fanpagu https://www.facebook.com/mamadoszescianu/
2. Laureat/laureaci po ogłoszeniu wyników konkursu są zobowiązani do podania niezbędnych danych do wysyłki nagrody. Termin podania danych podany jest w poście konkursowym. Niezbędne dane do wysyłki nagrody (imię i nazwisko, adres oraz numer dla kuriera) należy przesłać na adres mailowy Administratora jdiana@onet.eu
3. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby wydania nagrody.
4. W przypadku nieotrzymania danych, o których mowa powyżej lub przesłania danych niekompletnych, jak również w razie niespełnienia przez Laureata warunków udziału w konkursie przewidzianych Regulaminem, nagroda pozostaje w dyspozycji sponsora.

§ 4. NAGRODY
1. Nagroda określona jest w poście konkursowym - zestaw 4 BIO olei słonecznikowych wzbogaconych naturalnym aromatem SemCo.
2. Za wydanie nagród laureatom odpowiada sponsor nagrody wskazany w poście konkursowym - SemCo.pl. Organizator konkursu, czyli strona Mama do Sześcianu nie odpowiada za ewentualny brak wydania nagrody.
3. Nagrody zostaną wydane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej. Termin wydania nagród jest zależny od sponsora.
4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na nagrodę innego rodzaju.
5. Nagrody w konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

§ 5. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego zdjęciem/komentarzem.
2. Jeżeli na załączonym zdjęciu będzie widoczny wizerunek osób fizycznych, zamieszczenie takiego zdjęcia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika, że posiada on zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób widocznych na zdjęciu w serwisie internetowym Facebook.com w związku z udziałem w Konkursie.
3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Organizatora/powołaną Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przesyłanej pracy w celach związanych z Konkursem. Praca wraz z udzieloną odpowiedzią konkursową mogły być umieszczone na fanpagu https://www.facebook.com/mamadoszescianu/ Ponadto Uczestnik zgadza się, aby odpowiedź i/lub zdjęcie umieścić w poście z wynikami konkursu, w przypadku gdy Uczestnik zostanie wskazany jako zwycięzca lub osoba wyróżniona. Z tytułu udzielonej zgody Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
5. Wraz z przekazaniem przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe Uczestnik przenosi na sponsora zabawy (wymienionego w poście konkursowym) wszelkie majątkowe prawa autorskie przysługujące mu do dzieła jakim może być odpowiedź na zadanie konkursowe w niniejszym Konkursie. Sponsor zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji odpowiedzi przysłanej przez Uczestników bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do nadesłanej przez niego wypowiedzi.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników konkursu - imię, nazwisko, adres, nr telefonu będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia nazwiska uczestnika na liście zwycięzców w poście z wynikami konkursu na Stronie.
4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez Organizatora zabawy tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym uczestnikom. Po wydaniu nagród dane osobowe uczestników zostaną trwale usunięte.
5. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.
4. Administrator zbiera następujące dane uczestników konkursu: a. imię i nazwisko, b. adres korespondencyjny, c. numer telefonu.
6. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym - sponsorowi nagrody (wymienionym w poście konkursowym) w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Podmioty te gwarantują, że przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z powołaną wyżej ustawą o ochronie danych osobowych.
7. Zwycięzca konkursu wraz z danymi adresowymi winien wysłać w tej samej wiadomości oświadczenie o treści: “Ja (imię i nazwisko) oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu przeprowadzanego przez Stronę "Mama do Sześcianu”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Oświadczam dodatkowo, że zostałem/zostałam poinformowany/-a, że Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców jest Administrator strony mamadoszescianu.pl. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. “

§ 7. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: mamadoszescianu@wp.pl i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/mamadoszescianu/ w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników. 
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. O wszelkich zmianach Uczestnicy konkursu będą informowani w sposób widoczny i zrozumiały.
2. Uczestnik może zrzec się praw do wygranej, jednakże nie może przenieść prawa do wygranej na osobę trzecią.
3. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczne z akceptacja tego regulaminu.Bardzo się cieszę, że tu jesteś! Mam nadzieję, że wpis Ci się spodobał. 
Zapraszam do komentowania tu lub na FB. Pozdrawiam!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © Szablon wykonany przez Blonparia